Huize dahme
Small
Medium
Large

Eigen bijdrage

 
Per 1 januari 2009 is de post buitengewone uitgaven in de wet op de inkomstenbelasting vervangen door de post uitgaven voor specifieke zorgkosten.  De kosten voor een particuliere zorginstelling als Huize Dahme zijn nog steeds voor een deel aftrekbaar, 
als kosten van genees- en heelkundige hulp. De vraag welk gedeelte aftrekbaar is, is echter lastiger te beantwoorden. Hiervoor dient de berekeningssystematiek van het ministerie van Financien gehanteerd te worden. Deze vindt u hier terug. Echter, uit deze systematiek blijkt dat in veel gevallen geen of slechts een geringe aftrek mogelijk is van de kosten die betaald zijn aan particuliere zorginstellingen. 
De systematiek houdt namelijk geen rekening met een aantal factoren, zoals indirecte kosten die als opslag in de AWBZ-gelden (slechts beperkt) is meegenomen. 
Met een beperkt aantal belastingeenheden zijn besprekingen geweest om tot een forfaire afspraak te komen voor het belastingjaar 2011. 
 
De staatssecretaris van Financiën heeft op 4 april 2013 het besluit nogmaals gepubliceerd en aangegeven dat deze berekeningswijze dient te
worden gevolgd. Indien een belastingplichtige van mening is dat de berekeningssystematiek van de staatssecretaris onjuist is, kan uiteraard bezwaar bij de belastingdienst worden aangetekend en vervolgens beroep worden ingesteld bij de belastingrechter. 
 
In het belastingplan 2014 was een bepaling opgenomen dat de gehele aftrek zou komen te vervallen. Dit voorstel is door het najaarsakkoord komen te vervallen. De verwachting is echter dat het doek voor de aftrek definitief komt te vervallen met ingang van het belastingjaar 2015.
 
 

Eigen Bijdrage betreft zorgindicatie 

Het Centraal Administratie Kantoor –Bijzondere ziektekosten (CAK-BZ)is belast met het berekenen en ontvangen van de Eigen Bijdrage die is verschuldigd voor thuiszorg. Deze Eigen bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid te ontvangen zorg, uw leefsituatie en uw inkomen.De eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf is inkomensafhankelijk. Bij de berekening van de maximale periodebijdrage gaat het CAK uit van het (gezamenlijk) verzamelinkomen. Deze inkomensgegevens worden door de Belastingdienst bij het CAK aangeleverd. Verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van:  a. het inkomen uit werk en woning b. het inkomen uit aanmerkelijk belang en c. het belastbare inkomen uit sparen en beleggen 
Om uw eigen bijdrage voor een periode te berekenen, wordt het  aantal door u ontvangen uren zorg in een periode vermenigvuldigd met het uurtarief € 12,40. Dit bedrag is uw aandeel in de zorgkosten. De eigen bijdrage bedraagt € 12,40  per uur tot een die afhankelijk is van uw leefsituatie en uw inkomen. Dit maximum is gebaseerd op het verzamelinkomen van u (en eventueel uw partner) en wordt als volgt berekend:    Maximum= (15 % x verzamelinkomen / 13) - € 140,-.  
 
Aftrekbaarheid deel maandelijkse kosten 
Een belangrijk deel van de door u betaalde maandelijkse kosten voor Zorg en Dienstverlening zijn aftrekbaar bij uw aangifte voor inkomstenbelasting. Welk deel dit is wordt samen met de belastingdienst vastgesteld.  
Hierdoor kunt u een deel van de door u betaalde kosten voor Zorg en Dienstverlening via de belasting terug vorderen. Dit belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomenssituatie. Aangezien dit een persoonlijke financiële aangelegenheid is voor u, is daarom dit belastingvoordeel bij een ieder weer anders zijn. Veelal compenseert dit belastingvoordeel echter de zojuist beschreven Eigen Bijdrage AWBZ.